VTV1_LĐ&CĐ 30 11 2018: Gắn đào tạo với Doanh nghiệp: Bước đột phá trong GDNN
VTV1_Lao động và Công đoàn ngày 30 11 2018: Gắn đào tạo với Doanh nghiệp: Bước đột phá trong GDNN