Đào tạo nghề trong các làng nghề

Loại: Ebook

Năm: 2014

Hiện nay, khi mà dân số tăng nhanh, vấn đề giải quyết lao động – việc làm gặp nhiều khó khăn thì việc phát triển các làng nghề lại càng quan trọng. Bảo tồn và phát triển văn hoá, cơ hội khơi nguồn cảm hứng và đánh thức tiềm năng tại những làng nghề truyền thống, các nghệ nhân và thế hệ trẻ có cơ hội nhìn lại và phát huy những nghề cổ đã và đang dần mai một qua thời gian hoặc có phát triển cũng chỉ tự phát, manh mún trong các hộ gia đình ...

 
Để các làng nghề được duy trì và phát triển thì nhất thiết phải quan tâm tới sự hài hoà giữa sản xuất với bảo vệ môi trường và gìn giữ phát huy giá trị văn hoá truyền thống, gắn phát triển sản xuất với du lịch và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, đăng ký bản quyền cho sản phẩm. Có thể nói đó là cơ hội không chỉ giúp cho việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị làng nghề có hiệu quả mà còn góp phần giải quyết một lượng lớn lao động, nhất là ở khu vực nông thôn; góp phần xoá đói, giảm nghèo, đáp ứng các tiêu chí chuyển dịch cơ cấu lao động trong công cuộc xây dựng nông thông mới hiện nay.
 
Cuốn sách “Định hướng đào tạo nghề cho lực lượng lao động trong các làng nghề truyền thống” do ThS. Nguyễn Quang Việt chủ biên cùng các cộng sự thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển kỹ năng và Chuẩn đào tạo nghề biên soạn dựa trên một số kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề - Tổng cục Dạy nghề. Cuốn sách giúp độc giả có sự đánh giá tổng quan về tình hình phát triển nghề của các làng nghề trong cả nước, các mô hình cũng như giải pháp thực hiện đào tạo nghề truyền thống nhằm phát triển các làng nghề và ngành nghề nông thôn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
 
Một số bài viết