Thông tin dạy nghề năm 2013 và một số hoạt động tiêu biểu

Loại: Ebook

Năm: 2014

Nhằm giới thiệu, tuyên truyền về kết quả công tác Dạy nghề năm 2013 và một số hoạt động nổi bật trong 2 năm 2012 - 2013, Tổng cục Dạy nghề biên soạn cuốn sách "Thông tin dạy nghề 2013 và một số hoạt động tiêu biểu". Cuốn sách là tập hợp những thông tin cơ bản về những chủ trương mới của Đảng, Chính phủ; của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về dạy nghề; số liệu về công tác tuyển sinh; mạng lưới cơ sở dạy nghề; các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề. Đặc biệt, cuốn sách còn giới thiệu về những hình ảnh hoạt động tiêu biểu thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020; hình ảnh các hội thi và hoạt động hợp tác quốc tế đã diễn ra sôi nổi trong năm 2012 - 2013.
 

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu cô đọng nhằm tuyên truyền, giới thiệu về dạy nghề; giúp cho cán bộ quản lý nhà nước về dạy nghề có thêm thông tin để thực hiện nhiệm vụ dạy nghề trong năm 2014. Chúng tôi xin trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp cho nội dung cuốn sách.

                                               TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

Một số bài viết