Thông tin về 40 trường phát triển thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020

Loại: Ebook

Năm: 2014

Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó “Xây dựng đề án thành lập 40 trường dạy nghề chất lượng cao” là một trong những nhiệm vụ được xác định trong Chương trình hành động. Để thực hiện thành công Chiến lược phát triển nhân lực, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2013 phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
 
Để cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế có quan tâm hoặc đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề của Việt Nam, Tổng cục Dạy nghề xuất bản cuốn sách “Thông tin về 40 trường phát triển thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”. Cuốn sách được xây dựng chủ yếu dựa trên các nguồn thông tin và dữ liệu của 40 trường và kết quả khảo sát của Tổng cục Dạy nghề.
 
 
Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ đem đến những thông tin bổ ích hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và mong nhận được ý kiến góp ý để các cuốn sách sau được hoàn thiện hơn.
 
 
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
Một số bài viết