Cập nhật ngày: 30/09/2016

- Các Quyết định công nhận kết quả kiểm định cấp độ 3 từ năm 2008-2015

- Toàn bộ Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại đây

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Khách sạn Du lịch Quốc tế Imperial

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Số 9, Bộ Quốc Phòng.

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản.

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Thừa Thiên Huế.

- Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Quảng Bình.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Than - Khoáng sản Việt Nam.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Thương mại và Công nghiệp.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Kinh tế và Công nghệ thực phẩm.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN LĐXH Hải phòng.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Vĩnh Phúc.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Hải Dương.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Xây dựng Việt Xô số 1.

 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp trường CĐN Số 20 - Bộ Quốc phòng.