Cập nhật ngày: 17/09/2012

logo_doan.gifNgày 21/7 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015.

Mục tiêu của Đề án là tạo bước đột phá về tăng số lượng và nâng cao chất lượng dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nhất là thanh niên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn học nghề, tạo việc làm và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các chính sách hiện hành của nhà nước; tập huấn 60.000 lượt cán bộ đoàn các cấp về tư vấn học nghề, việc làm; tỷ lệ thanh niên được tiếp cận thông tin tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 50% vào năm 2010 và 75% vào năm 2015; 100% thanh niên có nhu cầu lập doanh nghiệp được cung cấp kiến thức khởi sự doanh nghiệp.

Theo Đề án, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức về học nghề, lập nghiệp bằng học nghề cho thanh niên và cho xã hội; xây dựng chương trình truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp, việc làm; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân và tập thể tiêu biểu. Ngoài ra, Trung ương Đoàn còn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp” với nội dung: Xây dựng chương trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, làm kinh tế giỏi. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, các Bộ, ngành liên quan đầu tư xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn Thanh niên.

Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cho các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các chính sách, dự án trong Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án này...