Cập nhật ngày: 21/03/2012

Các cơ sở dạy nghề quân đội đã tuyển sinh dạy nghề cho khoảng 80.000 người (trong đó 25.000 chỉ tiêu dài hạn). Số bộ đội xuất ngũ được dạy nghề chiếm tỷ trọng khoảng 50% số người được dạy nghề trong các cơ sở dạy nghề quân đội, Bắt đầu triển khai dạy nghề xuất khẩu lao động cho bộ đội xuất ngũ, đến nay đã có 631 người đi lao động Hàn Quốc.
 
 Mục tiêu của Dự án:
 
1. Nâng cao định hướng thị trường của hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề thông qua các hoạt động như điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường lao động, tạo mối liên kết giữa cơ sở dạy nghề với các cơ sở sử dụng lao động.
 
2. Phát triển 15 trường trọng điểm thông qua các haọt động đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng chương trình, giáo trình, đào tạo đội ngũ giáo viên.
 
3. Cải cách chính sách trong hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề thông qua các hoạt động như xây dựng thí điểm hệ thống tiêu chuẩn nghề, hệ thống kiểm định, hệ thống kiểm tra cấp văn bằng chứng chỉ nghề.