Cập nhật ngày: 23/04/2024

 

1. Vụ Pháp chế - Thanh tra

- Kết quả Thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Xem tại đây)

 

2. Vụ Kỹ năng nghề

- Kết quả Thủ tục hành chính Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia (Xem tại đây)

- Kết quả Thủ tục hành chính Cấp; cấp lại; cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (Xem tại đây)

- Kết quả Thủ tục hành chính Cấp; cấp lại; cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (Xem tại đây)