Cập nhật ngày: 31/03/2023

Giáo viên trường nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng sẽ có quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, điểm đánh giá riêng.

Tại dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, dự thảo còn quy định chuẩn này với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng.

Dự thảo nêu rõ 8 tiêu chí đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trong đó có 3 tiêu chí về chuyên môn, 5 tiêu chí về nghiệp vụ.

Về tiêu chí trình độ đào tạo, đối với nhà giáo dạy lý thuyết cần có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

Đối với nhà giáo dạy thực hành có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.
Nếu không có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy thì phải có một trong các minh chứng về trình độ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy sau: Bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú; Bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II...

Đối với nhà giáo dạy tích hợp phải có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên phù hợp với ngành, nghề giảng dạy; có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy. Nếu không có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ cao đẳng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy thì phải một trong các minh chứng về trình độ kỹ năng nghề nêu trên.

Theo dự thảo, nhà giáo dạy trình độ cao đẳng phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu cầu vị trí việc làm được quy định tại Đề án vị trí việc làm do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Nhà giáo dạy trình độ cao đẳng có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu cầu vị trí việc làm được quy định tại Đề án vị trí việc làm do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

5 tiêu chí về nghiệp vụ với giáo viên trình độ cao đẳng như trình độ nghiệp vụ sư phạm, tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập, bồi dưỡng nâng cao, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học, nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, dự thảo có những hướng dẫn về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ để đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
Cụ thể, đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp có 7 tiêu chí, 19 chỉ số; nhà giáo dạy lý thuyết trình độ trung cấp có 8 tiêu chí, 22 chỉ số; nhà giáo dạy thực hành trình độ trung cấp có 8 tiêu chí, 22 chỉ số...

Bên cạnh đó, đối với nhà giáo dạy lý thuyết trình độ cao đẳng có 8 tiêu chí, 23 chỉ số; đối với nhà giáo dạy thực hành trình độ cao đẳng có 8 tiêu chí, 23 chỉ số; nhà giáo dạy tích hợp trình độ cao đẳng có 8 tiêu chí, 25 chỉ số.

Điểm đánh giá tối đa của mỗi chỉ số là 4 điểm. Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quyết định việc cho điểm chi tiết từng chỉ số theo 5 mức, gồm: 0, 1, 2, 3, 4.

Theo đó, tổng số điểm đánh giá tối đa đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp là 76 điểm; nhà giáo dạy lý thuyết và nhà giáo dạy thực hành trình độ trung cấp là 88 điểm; nhà giáo dạy tích hợp trình độ trung cấp là 92 điểm; nhà giáo dạy lý thuyết và nhà giáo dạy thực hành trình độ cao đẳng là 92 điểm; nhà giáo dạy tích hợp trình độ cao đẳng là 100 điểm.

Điểm quy đổi = (Tổng số điểm đánh giá đạt được x 100)/ Tổng số điểm đánh giá tối đa.

dantri.com.vn