Cập nhật ngày: 20/09/2022

 Thị trường lao động nước ta phát triển chưa đủ mạnh: chưa tạo được việc làm theo hướng bền vững và đang mất cân đối cung cầu ở nhiều khu vực, ngành nghề - chưa thể giải phóng nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố … thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm “xây dựng và phát triển thị trường lao động Việt Nam linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội”. Với vai trò quản lý, điều hành hoạt động đào tạo gần 85% nhân lực cho khối ngành sản xuất, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đang có những chương trình hành động, góp phần vào nỗ lực chung này. Chương trình hôm nay, ông Đào Trọng Độ - Vụ trưởng Vụ đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ thông tin chi tiết.

Xem thêm tại: https://vov1.vov.gov.vn/chuyen-gia-cua-ban/giao-duc-nghe-nghiep-no-luc-gop-phan-phat-trien-thi-truong-lao-dong-linh-hoat-h-c25-89473.aspx