Cập nhật ngày: 12/04/2022

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

1. Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 Quy định về Điều lệ trường trung cấp 

2. Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 Quy định về Điều lệ trường cao đẳng

3. Công văn số 2411/TCGDNN-PCTT ngày 3/11/2021 Thông báo văn bản mới ban hành (Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH)

4. Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/042022 Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

5. Văn bản số 625/TCGDNN-PCTT ngày 08/4/2022 Thông báo VBQPPL mới ban hành (NĐ 24/2022/NĐ-CP)

6. Thông tư số 32/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 Quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

7. Thông tư số 34/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

8. Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 Quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao

9. Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng thao niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

10. Văn bản hợp nhất số 959/VBHN-BLĐTBXH Văn bản hợp nhất - Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (TT 27/2018 và TT 34/2021)

11. Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

12. Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/4/2022 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

13. Văn bản số 1046/TCGDNN-PCTT ngày 01/6/2022 về việc hướng dẫn linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm

14. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

15. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính


II. CHƯƠNG TRÌNH 1260 (Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027)

1. Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 Phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

2. Quyết định số 319/QĐ-TCGDNN ngày 3/8/2021 Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

3. Quyết định số 1458/QĐ-LĐTBXH ngày 24/12/2021  Ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

4. Văn bản số  408/TCGDNN-PCTT ngày 11/3/2022 Triển khai Chương trình "Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2027" năm 2022

5. Văn bản số 409/TCGDNN-PCTT ngày 11/3/2022 về việc Triển khai Chương trình "Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2027" năm 2022

6. Danh sách các cơ quan, cơ sở đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg (công bố theo tháng)

7. Văn bản số 1746/LĐTBXH-TCGDNN ngày 30/5/2022 về việc triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021

III. THANH TRA, KIỂM TRA

1. Văn bản số 1631/TCGDNN-PCTT ngày 15/8/2019 Tự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

2. Văn bản số 971/TCGDNN-PCTT ngày 24/5/2022 về việc tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp

VI. NGHỊ QUYẾT 68, QUYẾT ĐỊNH 23

1. Quyết định số 320/QĐ-TCGDNN ngày 03/8/2021 Ban hành chỉ tiêu theo dõi, giám sát và mẫu đề cương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

V. CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2021 Các QĐ công bố TTHC (từ TT số 14/2021, 15/2021 trở đi)

2. Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2022 về việc cung bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

VI. GIAO XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN; RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN

1. Quyết định số 617/QĐ-TCGDNN ngày 21/12/2022 Giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác năm 2022

2. Quyết định số 10/QĐ-TCGDNN ngày 13/1/2022 Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2022

3. Quyết định số ngày 13/1/2022 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp năm 2022

4. Quyết định số 48/QĐ-TCGDNN ngày 10/2/2022 Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/12/2021

5. Văn bản số 181/TCGDNN-PCTT ngày 10/2/2022 Thông báo văn bản mới (QĐ 48/QĐ-TCGDNN)

VII. TIẾP CÔNG DÂN

1. Văn bản số 2938/TCGDNN-PCTT ngày 10/2/2022 Lịch tiếp công dân 2022

VIII. PHÁP ĐIỂN

1. Văn bản số 841/LĐTBXH-TCGDNN ngày 29/3/2021  Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 32/2020/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH)

2. Văn bản số 1642/LĐTBXH-TCGDNN ngày 4/6/2021 Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 20/2020/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH)

3.Văn bản số 1784/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2021 Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH)

4. Văn bản số 2932/LĐTBXH-TCGDNN ngày 31/8/2021 Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH)

5. Văn bản số 3944/LĐTBXH-TCGDNN ngày 9/11/2021 Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH)

6. Văn bản số 4634/LĐTBXH-TCGDNN ngày 13/12/2021 Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH)

7. Văn bản số 5097/LĐTBXH-TCGDNN ngày 31/12/2021 Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH)

8. Văn bản số 493/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/3/2022 Cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 34/2021/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH)

9. Văn bản số 1577/LĐTBXH-TCGDNN ngày 17/5/2022 về việc pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp

10. Văn bản số 1639/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/5/2022 về việc pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp

IX. KHÁC 

1. Văn bản số 3017/TCGDNN-PCTT ngày 30/12/2021 Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

2. Văn bản số 684/TCGDNN-PCTT ngày 19/4/2022 Cung cấp thông tin để xây dựng thông cáo báo chí Nghị định số 24/2022/NĐ-CP

3. Văn bản số 1107/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/4/2022 Sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về GDNN

4. Văn bản số 1310/LĐTBXH-TCGDNN ngày 26/4/2022 Cập nhật điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

5. Văn bản số 865/TCGDNN-PCTT ngày 12/5/2022 về việc báo cáo sơ kết thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp