Cập nhật ngày: 14/01/2022

 Chiều ngày 14/1/2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Tới dự Hội nghị có Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hoàng Thị Thu Huyền, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng, các Phó Tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh, Nguyễn Thị Việt Hương, Phạm Vũ Quốc Bình, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tham dự trực tiếp và lãnh đạo các Vụ, Đơn vị. công chức, viên chức, người lao động tham dự trực tuyến.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

 Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Phó tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2020, trong đó nhấn mạnh các kết quả đạt được như: hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách về GDNN, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiện đại và hội nhập quốc tế; nhiều chương trình, đề án, dự án lớn, quan trọng được thông qua nhất là Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN đến năm 2025. Mạng lưới các trường được đầu tư trở thành trường chất lượng cao đã từng bước được nâng cao năng lực, đội ngũ giáo viên được nâng cao cả về kỹ năng nghề và sư phạm, cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của thị trường và người sử dụng lao động; đội ngũ cán bộ quản lý, công tác quản trị nhà trường được đổi mới và hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong GDNN. Áp dụng việc xử lý văn bản điện tử trên Hệ điều hành Egdnn, kết nối liên thông trục văn bản quốc gia; ứng dụng chữ ký số khi ban hành văn bản; xây dựng, ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng và vận hành 18 dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh... 

 

Phó tổng cục trưởng Đỗ Năng Khánh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bước sáng năm 2022, với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo thích ứng với sự tác động của dịch bệnh; tăng cường chuyển đổi số trong GDNN; tăng cường đào tạo mới, đào tạo lại cho lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu trình độ đào tạo, chất lượng và hiệu quả của GDNN, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, thực tập đáp ứng sự thiếu hụt nhân lực cho các doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Tuyển sinh: Tăng 10% so với số thực hiện năm 2021. Tốt nghiệp: 2.249.500 người (trong đó: trình độ CĐ, TC là 501.500 người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác là 1.748.000 người). Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc bộ, ngành, địa phương. Dự kiến năm 2022 có khoảng 1.877 cơ sở GDNN (trong đó: 409 trường cao đẳng; 438 trường trung cấp và 1.030 trung tâm GDNN), số cơ sở GDNN công lập là: 1.184, giảm 4% so với năm 2021 (là 1.221 cơ sở) và số cơ sở GDNN ngoài công lập chiếm khoảng 37%.”

Toàn cảnh Hội nghị

 Tại Hội nghị, cán bộ, công chức cũng được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua và Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Hội nghị đã nghe các tham luận, chia sẻ của đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục, các ý kiến cũng nêu ra một số tồn tại, khó khăn như: Khu làm việc cơ quan chật hẹp, không có không gian để đoàn viên triển khai các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ... ; Dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, nên một số hoạt động không thể tổ chức theo kế hoạch đã đề ra...

Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hoàng Thị Thu Huyền phát biểu tại Hội nghị

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hoàng Thị Thu Huyền đã ghi nhận, biểu dương nhiệm vụ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đạt được năm 2021, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nói chung vào toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, bà Huyền cũng tin tưởng rằng, Tổng cục sẽ hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022.

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng và Phó Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thu Hà ký giao ước thi đua.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm xây dựng chiến lược, đề án, chương trình… làm tiền đề, động lực để phát triển giáo dục nghề nghiệp, Năm 2022 là năm triển khai đồng bộ các giải pháp của chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp cũng như triển khai các đề án, dự án, chương trình về giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục trưởng yêu cầu các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tập trung triển khai các công việc để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 5 đồng chí. Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng đã ký giao ước thi đua năm 2022 với bà Trần Thị Thu Hà, Phó chủ tịch công đoàn Công đoàn cơ quan đại diện cho Công đoàn cơ quan Tổng cục.

VPTCGDNN