Cập nhật ngày: 06/08/2021

 Ngày 3/8/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TCGDNN chỉ tiêu theo dõi, giám sát và mẫu đề cương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm:

      1. Chỉ tiêu theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của Tổ triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

      2. Chỉ tiêu theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

       3. Chỉ tiêu theo dõi, giám sát kết quả thực hiện của người sử dụng lao động.

     4. Mẫu đề cương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Quyết định số 320/QĐ-TCGDNN ngày 3/8/2021 tại đây