Cập nhật ngày: 24/03/2021

Chủ đề:  Hỗ trợ các giáo viên sử dụng tài liệu học tập tích hợp thực tế ảo và tăng cường trong đào tạo nghề - Supporting teachers to use learning materials that integrate augmented and virtual reality in TVET 
Thời gian: 16:00 – 17:00, ngày 26/3/2021 (ICT)
Hình thức: họp qua Microsoft Team
Hội thảo trên web đang được tổ chức như một phần của dự án ứng phó COVID-19 của UNEVOC - Tăng cường khả năng đáp ứng, sự nhanh nhẹn và khả năng phục hồi của các cơ sở GDNN sau COVID-19. 
Đại học Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) đã phát triển tài liệu học tập để xây dựng năng lực của giáo viên trong việc sử dụng các tài nguyên giảng dạy tích hợp thực tế và thực tế ảo.
 Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 
 
Link tham gia họp tại: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlkYTZkYzMtZmUxMi00NmNmLWIwOWEtZmRjNWQwN2Y5OTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d4fae52-39b3-4bfa-b0b3-022956b11194%22%2c%22Oid%22%3a%22d57a5190-5e9d-4cbc-a73d-462dc7c5686c%22%7d
Xin vui lòng Ban thư ký UNEVOC (qua địa chỉ email: unevoc.network@unesco.org) nếu có bất kỳ câu hỏi gì liên quan.