Cập nhật ngày: 29/12/2020

 Báo cáo về công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong năm 2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Thị Việt Hương cho biết: Dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đều đạt được kết quả tiến bộ.

Về kết quả tuyển sinh năm 2020, cả nước tuyển được 2.280 nghìn người, đạt 100,9% kế hoạch năm, trong đó: Tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 580 nghìn người; tuyển sinh trình độ sơ cấp và các hình thức đào tạo nghề nghiệp khác 1.700 nghìn người (đạt 101,2% kế hoạch năm). Tháng 12/2020, cả nước có 1.907 cơ sở GDNN, trong đó 400 trường cao đẳng (308 trường công lập), 463 trường trung cấp (230 trường công lập), 1044 trung tâm GDNN (689 trung tâm công lập). Tổng số cơ sở GDNN công lập là 1.227, (538 trường cao đẳng, trung cấp công lập).

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Giai đoạn 2021 - 2025, xác định phát triển GDNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới, gắn với giảm nghèo và an sinh xã hội để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2021 - 2025) và các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của GDNN, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Năm 2021, hệ thống GDNN dự kiến tuyển sinh 2,5 triệu người, trong đó: cao đẳng 260 nghìn người; trung cấp 340 nghìn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 1.900 nghìn người (trong đó, 1.500 nghìn lao động nông thôn, 30 nghìn người khuyết tật).

Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành GDNN đã đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Tổng cục GDNN tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực cho GDNN phát triển. Xây dựng, trình Ban Bí thư Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về huy động nguồn lực xã hội đổi mới, phát triển GDNN trong tình hình mới, trong đó tập trung tham mưu chỉ đạo về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề theo hướng chất lượng cao.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển GDNN và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động theo quy định của Luật GDNN, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban cán sự đảng Bộ về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN Nguyễn Thị Việt Hương báo cáo về công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2020 và kế hoạch 2021

 

Về tuyển sinh, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông đào tạo nhằm phát triển quy mô đào tạo; tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030. Hoàn thành quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở, thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào GDNN; phấn đấu đến năm 2025, số cơ sở GDNN ngoài công lập chiếm 40%. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong GDNN... Thực hiện đào tạo đặt hàng theo đầu ra; tăng cường kiểm định, hậu kiểm theo hướng trả chi phí theo đầu ra; sớm chấm dứt việc đăng ký, giao chỉ tiêu hoạt động GDNN. Chú ý kết nối cung cầu lao động, hạn chế tối đa tình trạng đào tạo không gắn với cung cầu của thị trường lao động.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp LĐ-TB&XH cho cán bộ , nhân viên Tổng cục GDNN

Tổng cục GDNN cần chú ý việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phối hợp với ngành dệt may, giày da thực hiện thí điểm đào tạo và đào tạo lại từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp giao cho các cơ sở GDNN tổ chức đào tạo. Phối hợp với Bộ GD&ĐT tham mưu sớm ban hành quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và hướng dẫn việc dạy học, cấp giấy chứng nhận đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở GDNN.