Cập nhật ngày: 27/11/2020

 1. Thông tin chung

Tên giao dịch: Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA

Tên tiếng Anh: ODA - funded vocational education and training projects management unit.

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 17, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.3623.0349

Số fax: 024.3623.0352

Email: oda.gdnn@molisa.gov.vn

2.     Sơ đồ về cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc và 04 bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

Giám đốc

Bà Trần Liên Hương

 

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Viết Thắng

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

Hành chính - Phiên dịch

 

 

Bộ phận

Kế hoạch - Đấu thầu

 

 

Bộ phận

Kỹ thuật - Nghiệp vụ

 

 

 

 

Bộ phận

Tài chính - Giải ngân

                           

3. Chức năng và nhiệm vụ: theo Quyết định số 569/QĐ-LĐTBXH ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3.1.          Chức năng

Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là chủ dự án theo quy định của pháp luật.

          Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng và có trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

3.2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

+ Khảo sát, xây dựng nội dung dự án và chuẩn bị các hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo quy định từ bước lập đề xuất dự án đến khi Hiệp định vay có hiệu lực;

+ Triển khai thực hiện dự án, thực hiện các hoạt động liên quan đến đấu thầu, quản lý hợp đồng theo quy định;

+ Giám sát, đánh giá đầu tư dự án, đánh giá hiệu quả dự án theo quy đinh của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế ký kết với nhà tài trợ.

- Xây dựng, báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm, kế hoạch tổng thể và kế hoạch hằng năm của từng dự án vốn ODA; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Bộ phê duyệt.

- Giải ngân, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí và tài sản của dự án theo quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị để nghiệm thu và bàn giao kết quả đầu ra của dự án sau khi hoàn thành; hoàn tất công tác kiểm toán, bàn giao tài sản của dự án; lập báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án; thực hiện quy định về đóng dự án theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với dự án

- Thực hiện việc tuyển chọn, ký hợp đồng lao động và quản lý đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trên cơ sở khung chức danh, vị trí việc làm, số lượng người làm việc được phê duyệt theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; tuyển chọn, ký hợp đồng và quản lý chuyên gia của Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế ký kết với nhà tài trợ.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất theo quy định.

             - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với dự án và thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án do Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giao.

 

1. General information

Trading name: Ban Quản lý các dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn ODA

English name: ODA - funded vocational education and training projects management unit.

Address: No. 1 Lane 17, Ta Quang Buu, Hai Ba Trung, Hanoi

TEL: 024.3623.0349

FAX: 024.3623.0352

Email: oda.gdnn@molisa.gov.vn

2.     Organizational structure: Director Board and 4 divisions

 

 

Director

Ms. Tran Lien Huong

 

Deputy Director

Mr. Nguyen Viet Thang

 

 

 

 

 

 

 

Administration and Interpretation

Division

 

 

Finance

and Disbursement Division

 

 

Technical

Division

 

 

 

 

Planning

and Procurement

Division

                           

 

3. Function and duties: Pursuant to Decision No. 569/QD-LĐTBXH dated February 19, 2020 by the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs

3.1.         Duties

Provides assistance to the Director General of Directorate of Vocational Education and Training (DVET) in his execution of duties and authorities in managing vocational education and training projects as regulated by law.  

          ODA - funded vocational education and training projects management unit is authorised to open an account at the State Treasury and other commercial banks, owns a separate stamp and its headquarter is located in Hanoi.

3.2. Duties

- Coordinate with donors and related agencies, units:

+ Conduct survey, develop project contents and prepare documents for submission to competent authorities for investment approval according to regulations from the project proposal formulation to the effective date of the Loan Agreement;

+ Implement projects, activities related to bidding, managing contracts according to regulations;

+ Supervise and evaluate project investment, evaluate project effectiveness in accordance with Vietnamese law and international treaties signed with donors.

- Develop, report to the Director General of the Directorate of Vocational Education and Training submitting to MOLISA the mid-term plan for public investment, 3-year financial and budget plan, overall plan and annual plan of each ODA project; implement the projects after being approved by MOLISA.

- Disburse, manage and utilize the project's funding and assets efficiently according to the law.

- Check, take over and hand over the project outputs after completion; complete the audit, hand over the project assets; project completion report and finalization report; comply with regulations on project closure under international treaties, agreements on ODA and concessional loans for projects

- Select, sign labor contracts and manage professional and professional staffs on the basis of the approved title framework, job position, number of employees in accordance with the law and regulations of MOLISA, the Directorate of Vocational Education and Training; select, sign contracts and manage experts of the ODA - funded vocational education and training projects management unit in accordance with Vietnamese law and the international treaties signed with the donors.

- Make periodic and unscheduled reports according to regulations.

- Perform other duties and authorities in accordance with the law, international treaties on ODA and concessional loans for projects and perform other tasks within the framework of projects assigned by the Directorate of Vocational Education and Training.