Cập nhật ngày: 08/04/2020

 Sáng ngày 6 tháng 4 năm 2020, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đã bắt đầu tổ chức giảng dạy trực tuyến theo công văn hướng dẫn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17/3/2020 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Giảng viên kết nối với học sinh sinh viên qua phần mềm hội thoại trực tuyến

Trước đó cũng theo công văn hướng dẫn đào tạo không tập trung của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, nhà trường đã tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên sử dụng các phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến, hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm kết nối học sinh sinh viên tham gia lớp học, kết quả có hơn 40 giáo viên của nhà trường được tập huấn trong nhiều đợt triển khai. Ngoài ra nhà trường cũng trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy trực tuyến và đảm bảo các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho thầy cô tham gia tại trường.

Trong thời gian này, nhà trường tổ chức giảng dạy những môn học lý thuyết và học phần lý thuyết của các mô đun trong chương trình đào tạo của học kỳ hiện tại. Học phần thực hành HSSV sẽ được học sau khi hết dịch bệnh COVID-19 và trở lại học tập tại trường.

Một số hình ảnh giảng dạy trực tuyến của giáo viên:

.

Giờ giảng trực tuyến của thầy Lưu Trung Hiếu giảng viên khoa Điện – Điện tử máy tính

Giờ giảng trực tuyến của thầy Trần Hoàng Đệ giảng viên khoa Thủy sản - Nông nghiệp

Giờ giảng trực tuyến của thầy Bùi Khánh Duy khoa Khoa học cơ bản và công tác xã hội

Giờ giảng trực tuyến của thầy Nguyễn Hữu Nhân giảng viên khoa Điện – Điện tử máy tính

                                           Trung Hiếu/Cao đẳng nghề Kiên Giang