Cập nhật ngày: 25/06/2019

 Khách mời: ông Trần Đức Tiệp - Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Việt Xô 1 (Vĩnh Phúc); Ông Vũ Phi Trường - Giám đốc Trung tâm nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần FECON.

Mời các bạn theo dõi tại đây