Cập nhật ngày: 22/05/2019

 THQH- Để thể hiện tính chất mở, liên thông và mục tiêu hướng nghiệp, phân luồng của hệ thống giáo dục quốc dân, Dự thảo Luật giáo dục sửa đổi đã bổ sung một số điều khoản quy định tại điều 9 và 10 để triển khai thực hiện trong thực tiễn, bảo đảm cơ hội học tập, phát triển bình đẳng cho mọi người.

Mời các bạn theo dõi tại đây