Cập nhật ngày: 04/01/2018

Ngày 03/01/2018, Tại Hà nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức cuộc họp bàn triển khai các giải pháp tuyên truyền tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, TS Nguyễn Hồng Minh- Tổng Cục trưởng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có TS Trương Anh Dũng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục: Tổ chức cán bộ, Đào tạo chính quy, Đào tạo thường xuyên, Công tác học sinh- sinh viên, Pháp chế - Thanh tra, Văn phòng. Theo báo cáo của Chánh Văn phòng về công tác tuyên truyền: Đã trình Bộ ban hành công văn số 5366/LĐTBXH-TCGDNN ngày 19/12/2017 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục ban hành công văn số 3450/TCGDNN-VP ngày 19/12/2017 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đang triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong toàn ngành. Về công tác tuyên truyền hỗ trợ công tác tuyển sinh: Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là Báo Tuổi trẻ tổ chức các ngày hội tuyển sinh, chương trình tư vấn, nâng cấp trang thông tin tuyển sinh, xây dựng cổng thông tin định hướng nghề nghiệp… Tổ chức tuyên truyền qua các sự kiện như: Hội nghị tuyển sinh, kỳ thi tay nghề các cấp…

TS. Nguyễn Hồng Minh- Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi các giải pháp tuyên truyền tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp: Phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các ngày hội tư vấn tuyển sinh; xây dựng, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, tài liệu mô tả nghề, hướng nghiệp; Phối hợp với Trung ương Đoàn, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp để tăng cường công tác tuyên truyền…. Kết luận cuộc họp, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã nhấn mạnh: Cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể cho năm 2018, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền hỗ trợ công tác tuyển sinh; Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên truyền hình, đài tiếng nói, báo giấy, báo điện tử, internet, ấn phẩm… Tuyên truyền đến các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, đối tượng vừa học vừa làm; các Vụ, đơn vị của Tổng cục cần xây dựng nội dung tuyên truyền làm tài nguyên để triển khai công tác tuyên truyền như: Thông tin tuyển sinh, Mô tả nghề nghiệp, Cẩm nang chọn trường- chọn nghề, học nghề - khởi nghiệp, Hỏi đáp về Giáo dục nghề nghiệp, Tờ rơi về Giáo dục nghề nghiệp…  Song song với đó là duy trì và mở rộng phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức hội, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông để đa dạng hơn về nội dung và hình thức tuyên truyền. Phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo trong việc chia sẻ thông tin tuyển sinh, đưa thông tin các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào phiếu đăng ký tuyển sinh. Sớm làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để cùng phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền; phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh và ngày hội tuyển sinh. Thành lập Ban tư vấn tuyển sinh của Tổng cục để thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh.

VPTCGDNN