Cập nhật ngày: 01/10/2022

Trên cơ sở đề cử của các Sở LĐTBXH, Tổng cục GDNN đã tiến hành rà soát hồ sơ, tổng hợp danh sách 54 nhà giáo GDNN tiêu biểu bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện  được tôn vinh nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 năm 2022.

 

Tổng cục thông tin Danh sách đề cử 54 nhà giáo GDNN tiêu biểu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục trước khi trình phê duyệt danh sách chính thức, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch (theo công văn số 1887/TCGDNN-NG ngày 09/9/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN).