Cập nhật ngày: 19/03/2020

 Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ VI.

            Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 397 -KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 25/02/2020 Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành kế hoạch số 01-KH/ĐU về kế hoạch đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh minh họa

         Kế hoạch số 01-KH/ĐU đã chỉ rõ 04 nội dung phải thực hiện trong đại hội các chi bộ và đại hội Đảng bộ của Tổng cục là:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới;

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;

3. Bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới;

4. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Bộ.

Về thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục được tổ chức trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020; Đại hội Đảng bộ Tổng cục tổ chức xong trước ngày 15/5/2020.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã bàn, quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội do đ/c Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Đảng ủy Tổng cục làm trưởng ban tổ chức và 03 tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện Đại hội, Tiểu ban Nhân sự Đại hội và Tiểu ban Tuyên truyền - Hậu cần phục vụ Đại hội.

Tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng ủy thường kỳ ngày 18/3/2020, Ban chấp hành cũng đã tập trung bàn các giải pháp để chỉ đạo Đại hội các chi bộ và triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Tổng cục. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh đã chỉ đạo:

Trong tháng 3 và tháng 4 các chi bộ tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội của chi bộ, bảo đảm nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; đảm bảo đúng các bước, các quy định theo Điều lệ Đảng; thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Các chi bộ phải làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và trình Đảng ủy duyệt trước khi tổ chức Đại hội, kể cả việc đề xuất lãnh đạo Tổng cục tham gia sinh hoạt tại các chi bộ.

Các tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ của Tổng cục. Giao Văn phòng Tổng cục chuẩn bị các điều kiện để hỗ trợ thuận lợi cho các chi bộ tổ chức Đại hội đảm bảo trang trọng. Trong Đại hội cần giành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc,các quan điểm, mục tiêu, chủ chương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, trong đó trú trọng đến những nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đến phát triển nguồn nhân lực quốc gia và dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Yêu cầu qua tổ chức Đại hội các chi bộ phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, tăng cường đoàn kết; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

                                                               TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN - HẬU CẦN