Cập nhật ngày: 28/12/2018

  Giáo dục nghề nghiệp – lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực chính cho nền kinh tế cũng có 1 năm hoạt động ấn tượng. Để khắc phục tình trạng có mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao phủ cả nước nhưng thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao, doanh nghiệp còn gặp khó trong khâu tuyển dụng... Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - cơ quan quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp xác định 3 giải pháp đột phá, bao gồm: trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường phối hợp đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và chuẩn hóa chất lượng đào tạo bằng cách tăng cường kiểm định. Triển khai đồng bộ các giải pháp này, ngành giáo dục nghề nghiệp đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về học nghề - lập nghiệp, nâng cao chất lượng người lao động qua đào tạo nghề, đóng góp chung và thành tựu sản xuất kinh doanh 2018.

http://vov1.vov.vn/dong-chay-kinh-te/nhung-diem-sang-trong-kinh-te-viet-nam-2018-28122018-c19-47005.aspx